Jak se stát členem aneb dobrovolníkem? 

Dobrovolný záchranář
- first responder -

Velice si vážíme toho, že se chcete stát členem, dobrovolníkem Akademie dobrovolných záchranářů ČR, z.s.
a podílet se tak na fungování našeho zájmového spolku.
Nabízíme Vám možnost se věnovat dobrovolnickým aktivitám mezi které patří:
První pomoc, příprava na mimořádné situace, aktivity pro děti a mládež. Záchranářská, vzdělávací a humanitární činnost.

Člen - dobrovolník

Členství je dobrovolné, členové vzájemně spolupracují bez ohledu na rasu, vzdělání, národnost, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení či postavení.

Členem ADZ ČR, z. s. může být každá fyzická osoba starší 7 let, která je státním občanem České republiky nebo právnická osoba, která má sídlo v České republice a ztotožňuje se s posláním spolku, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich činnosti.

Žádost o členství se podává písemnou nebo elektronickou formou (členské přihlášky).

Žádost o členství schvaluje Valná hromada spolku nebo jiný orgán spolku dle druhu členství.

Seznam členů, dobrovolníků spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku.

Zápis a výmaz v tomto seznamu provádí ředitel spolku nebo člen výkonné rady spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

Povinnosti členů - Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku.
Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

Aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Platit členské a mimořádné příspěvky ve výši stanovené orgány spolku.

Dodržovat Kodex člena a dobrovolníka, pokud byl ustanoven, vypracován a schválen ředitelem spolku nebo jiným orgánem spolku.

Dobrovolný záchranář -
First responder ADZ ČR, z.s.

 Dobrovolný záchranář - je osoba, která je připravena poskytnout pomoc při záchraně lidí, zvířat, majetku a dalších hodnot.

Veškerou tuto činnost dobrovolný záchranář poskytuje bez nároku na honorář, či jakoukoliv jinou odměnu.

Dobrovolný záchranář je připraven poskytnout součinnost složkám Integrovaného záchranného systému a plně respektuje jejich pokyny.

Dobrovolný záchranář průběžně zdokonaluje své znalosti a schopnosti a zároveň dbá na svou fyzickou kondici.

 „First responder“- poskytovatel první pomoci,  obecně označujeme někoho (člověka, případně složku), kdo je schopen realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života dříve, než se na místo reálně může dostat výjezdová skupina Zdravotnické záchranné služby.

Hovoříme tak o plánované první pomoci na vyžádání. Včasné zahájení základní neodkladné resuscitace a její správné provádění může mít rozhodující vliv na přežití srdeční zástavy, pokud možno bez trvalých následků.

Možným řešením je provedení zákroku laiky. A právě k tomuto účelu byl zkonstruován Automatizovaný externí defibrilátor – AED. Přístroj, s jehož pomocí je i laický zachránce schopen provést bezpečnou defibrilaci.

Emergency response team - ERT

Člen ERT ADZ ČR, z. s. je právnická nebo fyzická osoba ochotná a kompetentní poskytnout pomoc, dle druhu zaměření a to na vyžádání ředitele spolku nebo koordinátora ERT.

Poskytuje pomoc a součinnost ostatním složkám IZS, plní úkoly a rozkazy koordinátora ERT.

Řídí se pokyny a nařízeními všech orgánů spolku, kterým je podřízen. Především závazným ustanovením této směrnice a Stanov spolku, dále v souladu s kodexem člena a dobrovolníka spolku.
Svojí aktivní činnost vyvíjí dobrovolným rozhodnutím a bez nároku na odměnu.

Svou činnost může člen ERT vykonávat pouze po splnění základních kvalifikačních požadavků v souladu s touto směrnicí.

Člen ERT je obvykle vybaven základním zdravotnickým materiálem a pomůckami pro poskytování základní neodkladné první pomoci nebo dle druhu zaměření na svoji činnost a úkoly v ERT.
Členem ERT pro aktivní činnost je fyzická osoba starší 18 let nebo může být právnická osoba, která je plně seznámena s činností ERT a splňuje minimální kvalifikační základní znalosti a dovednosti pro aktivní činnost.

Co mám udělat a jak

 Prosíme,  napřed si přečtěte Stanovy, kodex, směrnici. Pokud Vás stále zajíma členství a souhlasíte se Stanovami spolku Akademie dobrovolných záchranářů ČR, z.s.  můžete poslat členskou přihlášku spolu s úvodním dopisem. Proč se chcete stát našim členem?
Upozornění!  Zasláním členské přihlášky se nestávate hned členem. Členy si pečlivě osobně vybíramé a prověřujeme.
 Nechceme kvantitu, ale kvalitu!

náš Tým 

Zápis a výmaz v tomto seznamu provádí ředitel spolku nebo člen výkonné rady spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

Veřejný seznam členů a dobrovolníků 

 Tento seznam je dle schválených Stanov spolku ADZ ČR, z.s.!


ID čísloJméno a příjmení člena -  monogram - přezdívkaFunkce ADZZařazení ERT

001Petr Urban Ředitel FR – Zdravotník / instruktor
002Monika Lehečková Hospodář FR – Zdravotník
003Miroslav Holinka Komisař FR – Zdravotník
004Václav BeloŘádný členFR – Helper
005Jan Vraný Tiskový mluvčíFR – Helper
006Zrušené členství

007L.R.Řádný členFR – Zdravotník
008Patrik Wurm Řádný členFR – Zdravotník
009Petr Sedláček SekretářFR – Zdravotník
010Michal Križan Řádný členFR – Technik
011Bc. Nikola Meisnerová Řádný členFR – Technik
012Michal Račák Řádný člen
013Viktor Eret Registrovaný členFR – Helper
014Eliška KozubíkováŘádný členFR – Zdravotník
015MUDr. Jiřina Veličková Čestný členFR – Lékař
016Blažena Rudolfová DobrovolníkHelper
017Vít Ž.DobrovolníkŘidič
018Monika Ž.DobrovolníkHelper
019Bc. Šárka Pflegshörlová Člen lektorského sboru
020Bc. Daniel UllmannŘádný členFR – Technik
021Libuše ZárubováRegistrovaný členFR – Helper
022Marcel JelenRegistrovaný členFR - Zdravotník
023Mgr. Ondřej KlauzRegistrovaný členFR – Helper
024


025


***Rozálie U.Dobrovolník