Jak se stát členem aneb dobrovolníkem? 

Dobrovolný záchranář
- first responder -

Velice si vážíme toho, že se chcete stát členem, dobrovolníkem Akademie dobrovolných záchranářů ČR, z.s.
a podílet se tak na fungování našeho zájmového spolku.
Nabízíme Vám možnost se věnovat dobrovolnickým aktivitám mezi které patří:
První pomoc, příprava na mimořádné situace, aktivity pro děti a mládež. Záchranářská, vzdělávací a humanitární činnost.

Člen - dobrovolník

Členství je dobrovolné, členové vzájemně spolupracují bez ohledu na rasu, vzdělání, národnost, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení či postavení.

Členem ADZ ČR, z. s. může být každá fyzická osoba starší 7 let, která je státním občanem České republiky nebo právnická osoba, která má sídlo v České republice a ztotožňuje se s posláním spolku, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich činnosti.

Žádost o členství se podává písemnou nebo elektronickou formou (členské přihlášky).

Žádost o členství schvaluje Valná hromada spolku nebo jiný orgán spolku dle druhu členství.

Seznam členů, dobrovolníků spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku.

Zápis a výmaz v tomto seznamu provádí ředitel spolku nebo člen výkonné rady spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

Povinnosti členů - Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku.
Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

Aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Platit členské a mimořádné příspěvky ve výši stanovené orgány spolku.

Dodržovat Kodex člena a dobrovolníka, pokud byl ustanoven, vypracován a schválen ředitelem spolku nebo jiným orgánem spolku.

Dobrovolný záchranář -
First responder ADZ ČR, z.s.

 Dobrovolný záchranář - je osoba, která je připravena poskytnout pomoc při záchraně lidí, zvířat, majetku a dalších hodnot.

Veškerou tuto činnost dobrovolný záchranář poskytuje bez nároku na honorář, či jakoukoliv jinou odměnu.

Dobrovolný záchranář je připraven poskytnout součinnost složkám Integrovaného záchranného systému a plně respektuje jejich pokyny.

Dobrovolný záchranář průběžně zdokonaluje své znalosti a schopnosti a zároveň dbá na svou fyzickou kondici.

 „First responder“- poskytovatel první pomoci,  obecně označujeme někoho (člověka, případně složku), kdo je schopen realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života dříve, než se na místo reálně může dostat výjezdová skupina Zdravotnické záchranné služby.

Hovoříme tak o plánované první pomoci na vyžádání. Včasné zahájení základní neodkladné resuscitace a její správné provádění může mít rozhodující vliv na přežití srdeční zástavy, pokud možno bez trvalých následků.

Možným řešením je provedení zákroku laiky. A právě k tomuto účelu byl zkonstruován Automatizovaný externí defibrilátor – AED. Přístroj, s jehož pomocí je i laický zachránce schopen provést bezpečnou defibrilaci.

Emergency response team - ERT

Člen ERT ADZ ČR, z. s. je právnická nebo fyzická osoba ochotná a kompetentní poskytnout pomoc, dle druhu zaměření a to na vyžádání ředitele spolku nebo koordinátora ERT.

Poskytuje pomoc a součinnost ostatním složkám IZS, plní úkoly a rozkazy koordinátora ERT.

Řídí se pokyny a nařízeními všech orgánů spolku, kterým je podřízen. Především závazným ustanovením této směrnice a Stanov spolku, dále v souladu s kodexem člena a dobrovolníka spolku.
Svojí aktivní činnost vyvíjí dobrovolným rozhodnutím a bez nároku na odměnu.

Svou činnost může člen ERT vykonávat pouze po splnění základních kvalifikačních požadavků v souladu s touto směrnicí.

Člen ERT je obvykle vybaven základním zdravotnickým materiálem a pomůckami pro poskytování základní neodkladné první pomoci nebo dle druhu zaměření na svoji činnost a úkoly v ERT.
Členem ERT pro aktivní činnost je fyzická osoba starší 18 let nebo může být právnická osoba, která je plně seznámena s činností ERT a splňuje minimální kvalifikační základní znalosti a dovednosti pro aktivní činnost.