Jak se stát členem aneb dobrovolníkem? 

Dobrovolný záchranář
- first responder -

Velice si vážíme toho, že se chcete stát členem, dobrovolníkem Akademie dobrovolných záchranářů ČR, z.s.
a podílet se tak na fungování našeho zájmového spolku.
Nabízíme Vám možnost se věnovat dobrovolnickým aktivitám mezi které patří:
První pomoc, příprava na mimořádné situace, aktivity pro děti a mládež. Záchranářská, vzdělávací a humanitární činnost.

Člen - dobrovolník

Členství je dobrovolné, členové vzájemně spolupracují bez ohledu na rasu, vzdělání, národnost, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení či postavení.

Členem ADZ ČR, z. s. může být každá fyzická osoba starší 7 let, která je státním občanem České republiky nebo právnická osoba, která má sídlo v České republice a ztotožňuje se s posláním spolku, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich činnosti.

Žádost o členství se podává písemnou nebo elektronickou formou (členské přihlášky).

Žádost o členství schvaluje Valná hromada spolku nebo jiný orgán spolku dle druhu členství.

Seznam členů, dobrovolníků spolku je veřejný a je přístupný na internetových stránkách spolku.

Zápis a výmaz v tomto seznamu provádí ředitel spolku nebo člen výkonné rady spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

Povinnosti členů - Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku.
Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

Aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Platit členské a mimořádné příspěvky ve výši stanovené orgány spolku.

Dodržovat Kodex člena a dobrovolníka, pokud byl ustanoven, vypracován a schválen ředitelem spolku nebo jiným orgánem spolku.

Dobrovolný záchranář -
First responder ADZ ČR, z.s.

 Dobrovolný záchranář - je osoba, která je připravena poskytnout pomoc při záchraně lidí, zvířat, majetku a dalších hodnot.

Veškerou tuto činnost dobrovolný záchranář poskytuje bez nároku na honorář, či jakoukoliv jinou odměnu.

Dobrovolný záchranář je připraven poskytnout součinnost složkám Integrovaného záchranného systému a plně respektuje jejich pokyny.

Dobrovolný záchranář průběžně zdokonaluje své znalosti a schopnosti a zároveň dbá na svou fyzickou kondici.

 „First responder“- poskytovatel první pomoci,  obecně označujeme někoho (člověka, případně složku), kdo je schopen realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života dříve, než se na místo reálně může dostat výjezdová skupina Zdravotnické záchranné služby.

Hovoříme tak o plánované první pomoci na vyžádání. Včasné zahájení základní neodkladné resuscitace a její správné provádění může mít rozhodující vliv na přežití srdeční zástavy, pokud možno bez trvalých následků.

Možným řešením je provedení zákroku laiky. A právě k tomuto účelu byl zkonstruován Automatizovaný externí defibrilátor – AED. Přístroj, s jehož pomocí je i laický zachránce schopen provést bezpečnou defibrilaci.

Emergency response team - ERT

Člen ERT ADZ ČR, z. s. je právnická nebo fyzická osoba ochotná a kompetentní poskytnout pomoc, dle druhu zaměření a to na vyžádání ředitele spolku nebo koordinátora ERT.

Poskytuje pomoc a součinnost ostatním složkám IZS, plní úkoly a rozkazy koordinátora ERT.

Řídí se pokyny a nařízeními všech orgánů spolku, kterým je podřízen. Především závazným ustanovením této směrnice a Stanov spolku, dále v souladu s kodexem člena a dobrovolníka spolku.
Svojí aktivní činnost vyvíjí dobrovolným rozhodnutím a bez nároku na odměnu.

Svou činnost může člen ERT vykonávat pouze po splnění základních kvalifikačních požadavků v souladu s touto směrnicí.

Člen ERT je obvykle vybaven základním zdravotnickým materiálem a pomůckami pro poskytování základní neodkladné první pomoci nebo dle druhu zaměření na svoji činnost a úkoly v ERT.
Členem ERT pro aktivní činnost je fyzická osoba starší 18 let nebo může být právnická osoba, která je plně seznámena s činností ERT a splňuje minimální kvalifikační základní znalosti a dovednosti pro aktivní činnost.

Co mám udělat a jak

 Prosíme,  napřed si přečtěte Stanovy, kodex, směrnici. Pokud Vás stále zajíma členství a souhlasíte se Stanovami spolku Akademie dobrovolných záchranářů ČR, z.s.  můžete poslat členskou přihlášku spolu s úvodním dopisem. Proč se chcete stát našim členem?
Upozornění!  Zasláním členské přihlášky se nestávate hned členem. Členy si pečlivě osobně vybíramé a prověřujeme.
 Nechceme kvantitu, ale kvalitu!

náš Tým 

Zápis a výmaz v tomto seznamu provádí ředitel spolku nebo člen výkonné rady spolku při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

Veřejný seznam členů a dobrovolníků 

 Tento seznam je dle schválených Stanov spolku ADZ ČR, z.s.!

ID
ČÍSLO
ČLENA

 JMÉNO A PŘÍJMENÍ

DRUH

ČLENSTVÍ

ČLEN
VRS

ČLEN LEKTORSKÉHO SBORU

ČLEN ERT

2010/001

Petr Urban

řádný

ano

ano

ano

2013/002

Monika Lehečková

řádný

ano

ano

ano

2010/003

Bc. Miroslav Holinka

řádný

ano

ne

ano

2014/004

Václav Belo

řádný

ne

ne

ano

2010/005

Jan Vraný

řádný

ano

ano

ano

2013/006

MUDr. Jan Bilík

řádný

ne

ano

ano

2010/007

Mgr. Lucie Randáková

řádný

ne

ano

ano

2013/008

Patrik Wurm

řádný

ne

ne

ano

2016/009

Petr Sedláček

řádný

ano

ne

ano

2015/010

Michal Križan

řádný

ne

ne

ano

2017/012

Bc. Nikola Meisnerová

řádný

ne

ne

ano

2015/014

Michal Račák

řádný

ne

ne

ne

2017/016

Viktor Eret

dobrovolný

ne

ne

čekatel

2017/017

Eliška Kozubíková

řádný

ne

ne

ano

2010/018

MUDr. Jiřina Veličková

čestný

ne

ano

ne

2013/019

Bc. Martin Fišer

čestný

ne

ne

ne

2014/020

Blažena Rudolfová

externista

ne

ne

ne

2014/021

Monika Žižková

externista

ne

ne

ne

2016/022

Bc. Šárka Pflegshörlová

externista

ne

ano

ne

2010/023

JUDr. Karel Souček

In memoriam

ne

ne

ne

2018/025

Bc. Daniel Ullmann

řádný

ne

ano

ano

2018/026

Libuše Zárubová

dobrovolný

ne

ne

čekatel

2018/027

Marcel Jelen

dobrovolný

ne

ne

ano

2018/028

Jana Hrdliczková

dobrovolný

ne

ne

čekatel

2019/029

Mgr. Ondřej Klauz

dobrovolný

ne

ne

čekatel

2019/030